Ποία η ορθή γραφή του ονόματος Σφάκα στις ξένες γλώσσες
Στο σημείο αυτό θέλαμε να πούμε ότι παρά το ότι οι επί της εθνικής οδού πινακίδες αναγράφουν το όνομα του χωριού μας και στα Αγγλικά ως Sfaka, ορθότερον θα ήτο εάν αναγράφετο ως Sphaka ή ακόμα ορθότερον ως Sphaca. Τούτο διότι είναι γνωστόν ότι η εκ της Ελληνικής Γλώσσης μεταφορά εις το Λατινικό Αλφάβητο, αλλά και εις απάσας  τας Λατινογενείς γλώσσας, απαιτεί την μεταγραφή του φθόγγου φ ως ph (και ουχί ως f) καθώς επίσης και του φθόγγου κ ως c (και ουχί ως k). Για το λόγο τούτο εις πολλά έγγραφα ενετών, άγγλων περιηγητών, αλλά και αμερικανών αρχαιολόγων (οίτινες προσφάτως ανέσκαψαν το της Σφάκας επίνειον,  το Μόχλος, αλλά και την έναντι αυτού ευρισκομένην νήσον Ψύλλον) το χωριό μας αναγράφεται ως Sphaca, ή σπάνια Sphaka, και ποτέ Sfaka. Επί της Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας το χωριό εξηκολούθει να ονομάζεται Σφάκα και από αυτούς ακόμη τους κατακτητάς. Σημειοτέον ότι η Σητεία (Sitia or Siteia) κατά τους ύστερους χρόνους της Τουρκοκρατίας ελέγετο από τους Τούρκους Ιμνιέ.

Οι Έλληνες (ή
Ρωμιοί όπως ελέγοντο τότε οι κάτοικοι και όπως μπορούμε ακόμη και σήμερον να αυτοαποκαλούμαστε προς χάριν της τεραστίας πολιτιστικής κληρονομίας την οποία μας άφησε η παμμέγιστη Βυζαντινή Αυτοκρατορία) δεν εχρησιμοποίησαν ποτέ το τουρκικό όνομα. 

Επιστροφή στη Σελίδα της Σφάκας (Return to Sfaka)